തൊഴിലാളി സമരം

ഓള്‍ കേരളാ ബാര്‍ ആന്‍ഡ്‌ റെസ്റ്റ്റ്റോറന്‍റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്‍ പരിധിയില്‍ വരുന്ന

“കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലുള്ള ബാറുകളിലും അനുബന്ട റെസ്റ്റ്റ്റോറന്‍റുകള്‍ ബിയര്‍ വൈന്‍ പാര്‍ലറുകള്‍, ഹെറിട്ടേജ ഹോട്ടലുകള്‍ , റിസോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവയില്‍ ”

ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ തൊഴിലാളികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംഘടനയില്‍ കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ന്യായവും യുക്തവുമായ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും, അവകാസങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

AITUC

We provide all the information about all the struggles made by AITUC for the bar re-openings and protect the jobs of employees.

Quick link

  • About Us
  • Commitee
  • About Us
  • Contact

Contact Us

  • State Committee Office, P.S Smarakam Mandiram, Vrindavan Gardens, Pattom Palace P.O Thiruvananthapuram-Vl-695004
  • +919947530550
  • keralabaremployeesassociation@gmail.com
  • Mon - Fri:8:00am - 18.00pm